SZC logo

BKSZC

OM kód: 203032/012 | 1183 Budapest, Thököly utca 11.

Intézmény logo

Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Duális partnerek

Kik a duális partnerek?

Duális partnereink közé olyan üzemek és vállalkozások tartoznak, amelyeknél a szakmai oktatásban részt vevő diákok az általuk választott iparhoz/piachoz kötődő új technológiákat, trendeket és sztenderdeket ismerhetnek meg, szem előtt tartva a XXI. századi gazdasági változásokat. A duális képzőhelyek nyilvántartását a Gazdasági Kamara vezeti. A duális partnernél lehetőség nyílik az iskolákban megszerzett ágazati alaptudással duális szakirányú oktatásban részt venni, ahol a diákok a programtantervben meghatározott szakmai ismereteket sajátítják el. A képzés konkrét termelési és szolgáltatási helyszíneken zajlik, amely által korszerű gyakorlati tudás szerezhető meg.

Miért jó lehetőség neked, hogy jelentkezhetsz egy partnerhez?

A duális szakképzésnek sok előnye van a tanulók számára, hiszen valós gazdasági környezetben tanulhatnak és modern, ismereteket szerezhetnek. A duális képzésben részt vevő vállalat szívesen foglalkoztat olyan munkavállalót, aki a gyakorlati helyszínen sajátítja el a szakmához szükséges tudást. A tanuló a képzés alatt vállalati projektekben vesz részt, megismeri a vállalat által alkalmazott technológiákat, és gyakorlati tudását az elméleti oktatásban is kamatoztathatja. Az adott szakterületen a legjobb szakemberektől, vállalati környezetben sajátíthatja el jövőbeni szakmája alapjait. Mindemellett a duális szakmai oktatásban részt vevőket legalább 100 ezer, legfeljebb 170 ezer forint összegű munkabér illeti meg, ami önálló jövedelmet jelent a diákok számára már a tanulmányok alatt.

Miért jó ez a cégeknek?

A cégek számára a duális képzés hosszú távú befektetés, mert így állandó kapcsolatban lehetnek jól képzett pályakezdő szakemberekkel, akikkel már tanulmányaik során partneri együttműködés alakul ki. A diákokat még jobb teljesítményre ösztönözheti a tanulásban az, hogy tanulmányaik végén, ha jól teljesítenek, egy biztos munkahely várja őket.

Miben tér el ez a képzés a hagyományostól?

A hagyományos képzésben részt vevő diákok – számos szakma esetében – tanulmányaik végeztével kerülnek kapcsolatba az általuk választott cégekkel. A duális képzésben viszont már a tanulói évek alatt lehetőségük nyílik gyakorlati és szakmai tapasztalatot gyűjteni, akár annál a vállalatnál, ahol később el szeretnének helyezkedni.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK

Nyilvántartásba vételi kérelem (DOCX)

Szakképzési munkaszerződés minta (DOCX)

Duális technikus költségkalkulációs táblázat nyári gyakorlathoz (XLSX)

TÁJÉKOZTATÓ A TANULÓFOGLALKOZATÁSRÓL 2023. január 1-től

Gyakorlati képzőhelyek dokumentumai (TSZ)

1, Szakmai és vizsgáztatási követelmények

A gyakorlati képzés alapdokumentuma, amely tartalmazza mindazon követelményeket, amelyet a sikeres szakmai záróvizsga (vagy részvizsga) érdekében a tanulónak teljesítenie kell. Beszerezhető az elméleti képzést végző iskolánál vagy NMH honlapjáról (www.nive.hu) letölthető.


Részletes információk:
https://bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/tanuloszerzodes
https://bkik.hu/hu/szolgaltatasok/oktatas-szakkepzes-mesterkepzes/gyakorlati-kepzohelyek-nyilvantartasba-vetele

További hasznos információk, dokumentumok: www.veszpremikamara.hu szakképzés menüpont; valamint a www.tanuloszerzodes.hu oldalakon talál.


2, Munkavédelmi napló

A munkavédelmi naplóba be kell jegyezni a gazdálkodó szervezetnél gyakorlati képzésben részt vevő tanuló részére tartott munkavédelmi oktatást is. A tanulót oktatásban kell részesíteni: a képzés, illetve új tanév megkezdésekor, munkahely, munkakörülmények változása esetén, új gép, szerszám,
technológia bevezetése esetén, munkahelyi baleset után.


3. Foglalkozási napló

A foglalkoztatási naplóban rögzíteni kell a képzésben részt vevő tanuló adatait, a képzés pontos idejét és tartamát, a tanuló hiányzásait, a tanuló által végzett munkát (munkafolyamatokra bontva), a tanuló munkájának értékelését. Ezt a naplót az oktató vezeti, tartalmának valódiságát a tanuló hetente, vagy a képzési egység végén, aláírásával igazolja.
Letölthető szakmánként: http://www.isziir.hu letölthető dokumentumok menüpont.


4. Tanulói munkanapló

A napló vezetése a tanuló kötelessége. Az oktató hetente (vagy a képzési egység végén) rögzíti benne a tanuló munkájának értékelését, esetleges megjegyzéseit. A tanuló által bejegyzett adatok valódiságát az oktató az aláírásával igazolja.

 

Általános tudnivalók (TSZ):


A tanulószerződésben a tanuló arra vállal kötelezettséget, hogy

 • a gazdálkodó szervezet képzési rendjét megtartja, a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtja,
 • tanuló köteles mulasztását a képzőhelyen hitelt érdemlően igazolni,
 • amennyiben a hiányzás a gyakorlati képzés idejének 20%-át meghaladja, a tanuló az évfolyamot ismételni köteles,
 • a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítja,
 • a biztonsági, egészségügyi és munkavédelmi előírásokat megtartja,
 • nem tanúsít olyan magatartást, amellyel a gazdálkodó szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné

A tanuló a tanulószerződésből eredő kötelezettségeinek vétkes megsértésével a gazdálkodó szervezetnek okozott kárt köteles megtéríteni. A gondatlanságból okozott kár értékének ötven százalékát köteles megtéríteni. A kártérítés mértéke azonban nem haladhatja meg a tanuló pénzbeli juttatásának egyhavi összegét. A gazdálkodó szervezet, ha a tanulót a gyakorlati képzésben való részvétel során kár éri, köteles azt megtéríteni.

 

A tanulószerződés megszüntetése:

 • közös megegyezéssel a közös megegyezésben megjelölt napon,
 • felmondás esetén a felmondás közlésétől számított 15. napon, ha más gyakorlati képzést szervezőnél a tanuló tanulószerződéssel történő foglalkoztatása biztosított,
 • azonnali hatályú felmondással a felmondás közlésének napján, bármelyik fél kezdeményezheti, minden esetben az indoklás kötelező.

A felmondást írásban kell közölni a szakképző iskolával és a nyilvántartást vezető szervvel (kamarával).


A tanulószerződésre vonatkozó rendelkezések:

 • A tanuló gyakorlati képzés keretében csak a gyakorlati képzés szakképzési kerettantervében meghatározott feladat ellátására kötelezhető, és csak egészséges, biztonságos körülmények között foglalkoztatható.
 • A napi képzési idő 7 óra/nap, nagykorú tanuló esetén 8 óra/nap, melyet 6.00-22.00 óra között kell lebonyolítani fiatalkorú tanuló esetén.
 • Ha a napi gyakorlati képzési idő a négy és fél órát meghaladja, a tanuló részére legalább harminc perc, megszakítás nélküli szünetet kell biztosítani a képzési időn belül.
 • Előző napi munkavégzés és a következő nap munkakezdése között 16 óra pihenőidőt kell biztosítani.
 • Gyakorlati oktatáson való részvételre szorgalmi időszakon kívül (kivéve az összefüggő nyári gyakorlatot, igazolatlan hiányzások pótlása) a tanuló nem kötelezhető.
 • Nem kerülhet sor gyakorlati képzésre:
  • elméleti képzési napokon,
  • a szakképző iskola által szervezett olyan rendezvény napján, amelyen minden tanuló részvétele kötelező,
  • a tanuló tanulmányok alatti vizsgája napjain és a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsgája napjain,
  • minden olyan esetben, amikor a munkajogi szabályok szerint a munkavállaló mentesül a munkavégzési kötelezettség alól.
 • Heti pihenőnapokon, munkaszüneti napokon, valamint az őszi, a téli és a tavaszi szünet időtartama alatt a tanulót gyakorlati képzésre csak a rendeltetése folytán e napon is működő gyakorlati képzési helyen és a szakképző iskola hozzájárulásával veheti igénybe. Az igénybevett idő helyett – lehetőleg a következő gyakorlati képzési napon - ugyanolyan mértékben kell szabadidőt biztosítani.
   A tanulót pihenőnap, felkészülési idő illeti meg:
  Alap esetben a tanulót tanévenként (szept. 1-től aug. 31-ig) legalább 30 nap pihenőnap illeti meg, valamint ezen felül további öt nap, ha a tanuló az adott tanévben még nem tölti be a 19. életévét. A pihenőnap kiadásánál figyelemmel kell lenni a tanulókat a nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján megillető őszi, téli, tavaszi és nyári szünet kiadásának rendjére.

A gyakorlati képzésben részt vevő tanuló a tanulmányokat befejező komplex szakmai vizsga előtt a vizsgára való felkészülés céljából gyakorlati képzésen vehet részt. Egy alkalommal legalább 10 nap egyéni felkészülési idő illeti meg. Az egyéni felkészülési időt közvetlenül a komplex szakmai vizsga előtt, a képzés idejének terhére, összefüggően kell kiadni.


A pihenőnap és az egyéni felkészülési idő munkanapokban számítandó, kiadásnál a heti rendes pihenőnapokat és a munkaszüneti napokat figyelmen kívül kell hagyni.

 

Juttatások (TSZ)


Tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének legkisebb összege annak a szakképzési évfolyamnak az első félévében, amelyben a tanuló tanulószerződés alapján vesz részt szakképzésben, ha - a szakképesítésre a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott elméleti és gyakorlati képzési idő arányát figyelembe véve - a gyakorlati képzési idő eléri


a) a nyolcvan százalékot, a hónap első napján érvényes kötelező legkisebb havi munkabér (a továbbiakban: minimálbér 2023-as évben: 232.000 Ft ) tizenöt százalékának 1,3-szerese (19,5%), azaz 45.240,-Ft

b) a hetven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,2-szerese (18%), azaz 41.760,-Ft

c) a hatvan százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 1,1-szerese (16,5%), azaz 38.280,-Ft

d) az ötven százalékot, a minimálbér tizenöt százaléka, (15%), azaz 34.800,-Ft

e) a negyven százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,9-szerese (13,5%), azaz 31.320,-Ft

f) a harminc százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,8-szerese (12%), azaz 27.840,-Ft

g) a húsz százalékot, a minimálbér tizenöt százalékának 0,7-szerese (10,5%), azaz 24.360,-Ft.


Költségcsökkentő tétel kiszámolásához segítő applikáció:

https://dualis.mkik.hu/kalkulator
 
 A felnőttoktatásban részt vevő tanuló számára tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás havi mértéke az ugyanazon szakképesítés megszerzésére irányuló, nappali rendszerű iskolai oktatás szerinti képzésben tanulószerződés alapján kifizetett tanulói pénzbeli juttatás havi mértékének
 
a/ 100% a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
b/ 60% az esti oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
c/ 20% a levelező oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban
 
A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatását a szakképzési évfolyam további féléveiben - a tanulószerződésben meghatározott szempontok figyelembevételével - az előző félévre megállapított tanulói pénzbeli juttatáshoz képest emelni kell a tanuló tanulmányi előmenetelének, a gyakorlati képzés során nyújtott teljesítményének és szorgalmának figyelembevételével.


Ha a tanuló elégtelen tanulmányi eredménye miatt évismétlésre köteles, pénzbeli juttatásának havi mértéke a megismételt szakképzési évfolyam első félévében az előző félévre megállapított pénzbeli juttatás fele.
 
A szakképző iskolák az évfolyamismétlő tanulószerződéses tanulók nevét és oktatási azonosítóját minden év szeptember 15-ig meg kell, hogy küldjék a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara szakképzési osztályára.
 
Ha a tanuló a befejező szakképzési évfolyamon az évfolyamra előírt tanulmányi követelményeket nem teljesíti, a tanítási év utolsó tanítási napját követő naptól a tanulószerződés alapján tanulói juttatásra nem jogosult.
 
A tanulói pénzbeli juttatást utólag, a tárgyhót követő hónap 10. napjáig kell kifizetni a tanuló részére. A tanulószerződéses tanuló pénzbeli juttatását a tanuló részére csak banki átutalással vagy a fizetési számlára történő befizetéssel lehet teljesíteni. Amennyiben a tanuló nem rendelkezik saját fizetési számlával, a banki átutalás, befizetés teljesíthető a tanulói pénzbeli juttatásnak a tanuló szülőjének, gyámjának a bankszámlájára történő átutalással, befizetéssel is.
 
A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanulószerződés hatálybalépésének napjától, teljes hónapra illeti meg. A tanulói pénzbeli juttatás összegét a tanuló igazolatlan mulasztásával arányosan - a tanulókat megillető juttatások részletes szabályairól szóló rendeletben meghatározottak szerint - csökkenteni kell.
 
Ha a tanulószerződés a tanév megkezdése után, hónap közben jön létre vagy szűnik meg, a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás időarányos része illeti meg.
 
A tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulószerződés alapján a tanév szorgalmi időszakot követő időtartamára, július és augusztus hónapra is megilleti. A befejező szakképzési évfolyamon a tanulót a tanulói pénzbeli juttatás a tanulmányok befejezését követő első komplex szakmai vizsga utolsó napjáig illeti meg.
 
A tanulót a betegszabadsága időtartamára tanulói pénzbeli juttatásának hetven százaléka illeti meg.


Egyéb juttatások:

 • A képzési idő alatt a gyakorlati képzés szervezőjének gondoskodnia kell a tanuló rendszeres munka alkalmassági orvosi vizsgálatáról.
 • A gyakorlati képzésen részt vevő tanuló részére a gyakorlati képzés szervezője – a tanuló által okozott, de a tanuló által meg nem térített károk fedezetére – névre szóló tanulói felelősségbiztosítást köteles kötni.
 • Kedvezményes étkeztetés. Gyakorlati napokon a tanuló étkezéséhez kötelező hozzájárulni.
 • Munkaruha: ugyanolyan mértékű, mint a vele azonos munkakörben foglalkoztatott szakmunkásnak. Átvételét a tanuló aláírásával igazolja. Kihordási ideje 2 év, melynek letelte után a tanuló tulajdonába kerül.
 • Egyéni védőeszköz, védőfelszerelés: A tanuló használatra kapja.
 • Tisztálkodási eszköz
 • Utazási költségtérítés: Csak akkor jár a tanulónak, ha változó munkahelyen dolgozik és a szállítását nem a cég oldja meg. Rendszeres iskolába-járáshoz, gyakorlati oktatáshoz szükséges bejáráshoz kedvezményes bérletet vásárolhat, azt téríteni nem kell.

 


Adókedvezmény elszámolása (TSZ)


Ha a gazdálkodó szervezet a hozzájárulási kötelezettségét részben vagy egészben szakképző iskolai tanulóval kötött tanulószerződés alapján megszervezett gyakorlati képzés szervezésével teljesíti, és az alapcsökkentő tételek összege meghaladja a bruttó kötelezettsége mértékét,

 • kis- és középvállalkozásnak (kkv) minősülő vállalkozás esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó teljes összeget,
 • nem kkv-nak minősülő cég esetén a bruttó kötelezettség mértékét meghaladó összeget, de legfeljebb a tanulószerződés alapján szervezett gyakorlathoz tartozó alapcsökkentő tételt.


a szakképzési hozzájárulást gyakorlati képzés szervezésével teljesítő hozzájárulásra kötelezett a bruttó kötelezettsége (BK) mértékét 1.200.000 Ft/fő/év összegben meghatározott önköltség alapján, a 319/2020. (VII. 1.) Korm. rendeletben meghatározott normatívák összegével csökkentheti.

A szakképzési hozzájárulásra kötelezett a törvény szerinti szakképzésihozzájárulás-fizetési kötelezettségét akként teljesíti, hogy a tanulószerződéssel gyakorlati képzésben részt vevő tanuló esetében


ba) a régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítéshez, illetve részszakképesítéshez kapcsolódóan a Kormány rendeletében meghatározott súlyszorzót kell alkalmazni,


bb) a 104-108. § alkalmazásában szakirányú oktatás alatt a régi Szkt. szerinti gyakorlati képzést, szakma alatt régi Szkt. szerinti Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítést, részszakképesítést, szakképzési munkaszerződés alatt a régi Szkt. szerinti tanulószerződést kell érteni.

2023. évben a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 107. § (2) bekezdése szerinti az önköltség összege 1.200.000,- forint/fő/év.


A Szakképzési törvény 107 §-a szerint a bruttó kötelezettség csökkenthető


a) a fenntartói megállapodással rendelkező szakképző intézménnyel tanulói jogviszonyban álló tanulónként, illetve felnőttképzési jogviszonyban álló képzésben részt vevő személyenként a szakirányú oktatás arányosított önköltsége alapján az egynapi mérték és - a szakképző intézményben teljesített oktatási nap kivételével - az adóév munkanapjai számának szorzataként, számított összegével. Az önköltség mértékét a központi költségvetésről szóló törvény, az önköltség szakmánként alkalmazandó súlyszorzóját a Kormány rendeletben határozza meg.

2022. január elsejétől kivezetésre kerül a szakképzési hozzájárulás, így a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket. A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

 

 

Kedvezményes étkeztetés

 

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 68. § (1) bekezdése leírja, hogy a tanulót a gyakorlati képzésével összefüggésben kedvezményes étkeztetés illeti meg.

A kedvezményes étkeztetés, mint természetbeni juttatás biztosítása a tanulószerződéses jogviszonyban lévő tanulóknak, folyamatos problémát és számos kérdést vet fel a vállalkozásoknál. (1995. évi CXVII. törvény 1. mellékletének 4.37-es pontja szerint: adómentesek a szakképzésről szóló törvény és az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól szóló miniszteri rendelet alapján a szakképző iskolai tanulóknak gyakorlati képzésük ideje alatt kötelezően biztosított vagy a gyakorlati képzést végző szervezet által saját döntése alapján biztosított nem pénzbeli juttatások, mely kategóriába nem tartozik bele sem az Erzsébet-utalvány, sem a SZÉP kártya.)


Ezen információk figyelembe vételével, javasoljuk, hogy a tanulók részére az alábbi személyi jövedelemadó-mentes lehetőségeket vegyék igénybe a foglalkoztatók:

 • Meleg étkeztetés:
  • Saját helyszínen megoldva (pl. étterem, munkahelyi étkezde, büfé)
  • Külső szolgáltató igénybevételével, pl. ebédrendelés
 • Hideg étkeztetés:
  • Képzőhelyen működő szolgáltató által (pl. kereskedelem) biztosított hideg étkezés
  • Külső szolgáltató igénybevétele: élelmiszer vásárlása
 • Egyedi kupon:
  • A képzőhely külön egyedi megállapodást köthet helyi boltokkal, éttermekkel, ahol az utalványt, - amelyet a képzőcég saját maga készít el és adja a tanulónak készpénz helyett – a tanulók beválthatják kizárólag meleg- vagy hidegétel vásárlására. A költségeket a képzőcég közvetlenül a szolgáltatóval rendezi. Az utalványnak formai megkötése nincs, igazán csak a tartalma a fontos. Amit mindenképpen fel kell rajta tüntetni: utalvány értéke, és, hogy kizárólag meleg vagy hideg étel fogyasztására használható fel
 • EDENRED utalvány:
  Az Edenred csoportnál elérhető a kizárólag fogyasztásra kész hideg- és  meleg ételre beváltható utalvány:
  https://edenred.hu/termekeink/ajandekutalvany-kizarolag-elelmiszerre-fogyasztasra-kesz-etelre/
 • MULTI-PAY kártya
  http://www.multi-pay.hu/dokumentum/mp_kisfuzet_leporello_2020_etelfogyasztas.pdf


A hatályos adózási szempontok figyelembe vételével tanulók számára adható vásárlási utalvány, -Edenred, Spar, Aldi – is, amely azonban Cafetéria elemnek minősül és a vállalkozás, valamint a tanuló számára is adókötelezettséggel jár.


Az eddigi, a témában rendelkezésünkre álló szakmai vélemények alapján a Széchenyi Pihenőkártya továbbra sem elfogadható lehetőség, mivel a kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. Kormányrendelet, valamint a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (5) bekezdés d) pontja szerint csak munkáltató adhatja a munkavállalónak.


A készpénzben fizetett étkezési hozzájárulás továbbra sem javasolt megoldás. A 4/2002-es OM rendelet szerint meleg vagy hideg élelem formájában biztosítandó kedvezményes étkeztetés, illetve ha a gyakorlati képző a tanulónak a tanulószerződésben rögzített pénzbeli tanulói juttatáson felül nyújt készpénzt, az személyijövedelemadó-köteles juttatás, mert az az Szja. tv. szerint „egyéb nem önálló tevékenységből származó adó- és járulékköteles jövedelemnek” minősül, és a tanulónak személyijövedelemadó-bevallási és -fizetési kötelezettsége keletkezik.


A jelenléti ívhez hasonló nyomtatványon javasoljuk, a tanulók írják alá, hogy az adott gyakorlati napon a kedvezményes étkeztetés részükre biztosított volt.
A gazdálkodó szervezet természetesen számlával tudja igazolni a tanuló részére biztosított kedvezményes étkeztetést.

Partnerek teljes listája a 2023/24 tanévtől

Partner teljes neve
Címe
Kapcsolattartó
Weboldal
Hányan tanulnak itt?

Partnereink

SZC logo

BKSZC


Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum

1183 Budapest, Thököly utca 11.

Telefon: 06-1-290-0642

E-mail: info@poganyszki.hu

OM azonosító: 203032/012


2024Támogassa a Pogány Frigyes Technikumot / Bankszámlaszám: 10300002-13531181-00024900 / Közlemény rovatba: Pogány Frigyes Technikum